BBC 5, Blok B, Plynárenská 7, 821 09 Bratislava
+421 (0)901 704 050

Informácia o spracovaní osobných údajov

Prevádzkovateľ
Obchodné meno  Blue Elephant, s.r.o.
Sídlo Tyršovo nábrežie 12, 85101 Bratislava
Identifikačné číslo organizácie (IČO) 35934107
Zastúpený Mgr. Denisa Baranovičová

 

 

INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

podľa čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov   (ďalej len „nariadenie“) a § 19 a § 20 Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov    a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie“)

 

Cieľom tejto informácie je poskytnúť Vám informácie o tom, aké osobné údaje o Vás spracúvame, ako s nimi zaobchádzame, na aké účely ich používame, komu ich môžeme poskytnúť, kde môžete získať informácie o Vašich osobných údajoch a uplatniť Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov.

 

Identifikačné a kontaktné údaje:

Prevádzkovateľom spracúvajúcim Vaše osobné údaje je

Prevádzkovateľ
Obchodné meno  Blue Elephant, s.r.o.
Sídlo Tyršovo nábrežie 12, 85101 Bratislava
Identifikačné číslo organizácie (IČO) 35934107
Zastúpený Mgr. Denisa Baranovičová

 

  1. Účely spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania (každý bod sa posudzuje samostatne)

Účelom spracúvania osobných údajov je:

a) Poskytnutie služby – Vzdelávací kurz. Služba sa poskytuje za účelom fakturácie dotknutých osôb – klientov pri zavedení a plnení predzmluvných a zmluvných vzťahov podľa § 13 ods. 1 písm. b).

b) Poskytnutím súhlasu dotknutej osoby – klienta, za účelom zverejnenia foto a video materiálu na prípadné propagačné účely (web, tlačené materiály) v súlade s § 13 ods. 1 písm. a).

c) Zasielanie informácií o pripravovaných novinkách a akciách prevádzkovateľa – priamy marketing. Nakoľko dotknutej osobe poskytol prevádzkovateľ službu alebo dodal tovar a má záujem tieto osoby ďalej informovať o svojich produktoch a pripravovaných akciách v rámci svojej marketingovej činnosti.

 

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa, alebo tretej strany

Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa sa vykonáva podľa písmena c) tohto poučenia. Marketingové materiály sú dotknutým osobám zasielané v súlade s bodomč. 47 preambuly Nariadenia GDPR. Dotknutá osoba sa voči zasielaniu marketingových materiálov môže ohradiť a prevádzkovateľ už následne nesmie takéto materiály dotknutej osobe zasielať.

 

 

  1. Identifikácia spracúvaných osobných údajov dotknutých osôb (každý bod sa posudzuje samostatne)

Dotknuté osoby, o ktorých sa osobné údaje spracúvajú sú: klienti alebo záujemci o Vzdelávací kurz a ich zákonný zástupcovia.

Rozsah (kategórie) spracúvaných osobných údajov:

 

PREVÁDZKOVATEĽ

Prevádzkovateľ
Obchodné meno  Blue Elephant, s.r.o.
Sídlo Tyršovo nábrežie 12, 85101 Bratislava
Identifikačné číslo organizácie (IČO) 35934107
Zastúpený Mgr. Denisa Baranovičová

a) Za účelom poskytnutia služby – Vzdelávací kurz – sa spracuvávajú osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko dotknutej osoby, rodné číslo; meno a priezvisko zákonného zástupcu, ulica, mesto, PSČ, kontaktný telefón, e-mail

b) Zverejnenie foto a video materiálu na prípadné propagačné účely: Foto a video materiál zobrazujúci tvár a činnosť dotknutej osoby.

c) Priamy marketing: Meno a priezvisko, emailová adresa.

 

  1. Identifikácia príjemcov, kategórie príjemcov (každý bod sa posudzuje samostatne)

Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje oprávneným subjektom ako sú inštitúcie a organizácie, ktorým spracúvanie povoľuje osobitný právny predpis, alebo zmluvným partnerom (najmä sprostredkovateľom), ktorí sa zmluvne zaviazali prijať primerané záruky zachovania ochrany spracúvaných osobných údajov, nasledovne:

a) Poskytnutie služby – Vzdelávací kurz

Daňový úrad

zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon o dani z pridanej hodnoty 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Zmluvný partner

na základe zmluvy § 34 ods. 3 zákona

Iný oprávnený subjekt

všeobecne záväzný právny predpis v zmysle § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

b) Zverejnenie foto a video materiálu na prípadné propagačné účely:

Iný oprávnený subjekt

všeobecne záväzný právny predpis v zmysle § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňovanie videí a fotografií dotknutej osoby za účelom dokumentárnej tvorby z podujatí organizovaných prevádzkovateľom v rámci poskytovaných služieb, ako aj využívania týchto fotografií a videí do svojich propagačných materiálov (katalógy, ponukové listy , web ponuka) Na základe súhlasu podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

 

PREVÁDZKOVATEĽ

Prevádzkovateľ
Obchodné meno  Blue Elephant, s.r.o.
Sídlo Tyršovo nábrežie 12, 85101 Bratislava
Identifikačné číslo organizácie (IČO) 35934107
Zastúpený Mgr. Denisa Baranovičová

c) Priamy marketing

Iný oprávnený subjekt

všeobecne záväzný právny predpis v zmysle § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

  1. Prenos osobných údajov do tretej krajiny / medzinárodnej organizácii

Prenos do tretích krajín, alebo medzinárodných organizácií sa nevykonáva.

 

  1. Identifikácia zdroja, z ktorého boli osobné údaje získané

Osobné údaje dotknutej osoby boli získané od: priamo od dotknutej osoby, alebo jej zákonného zástupcu (osobne, emailom, telefonicky, cez web stránku prevádzkovateľa.

 

  1. Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, najviac však po dobu 5 rokov (okrem údajov nutných archivácie na daňové účely, kde je lehota uchovávania 10 rokov vyplývajúca za zákonných povinností).

 

  1. Profilovanie

Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.

 

  1. Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sú o nej spracúvané, má právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, právo na prenosnosť osobných údajov, ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu. V prípade akprevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva zaslaním emailu na adresu prevádzkovateľa uvedenú vyššie , alebo písomne na vyššie uvedenú adresu prevádzkovateľa.

 

  1. Povinnosť poskytnutia osobných údajov

Poskytnutie osobných údajov v prípadoch podľa bodu a) je zákonnou požiadavkou / zmluvnou požiadavkou, resp. požiadavkou ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Dotknutá osoba má povinnosť poskytnúť osobné údaje, v prípade ich neposkytnutia prevádzkovateľ nie je povinný zabezpečiť vykonávanie služby – Vzdelávací kurz. Poskytnutie osobných údajov v prípadoch podľa bodu b) je dobrovoľné a udelený súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný. Voči poskytnutým osobným údajom podľa bodu c) môže dotknutá osoba kedykoľvek namietať.

 

PREVÁDZKOVATEĽ

Prevádzkovateľ
Obchodné meno  Blue Elephant, s.r.o.
Sídlo Tyršovo nábrežie 12, 85101 Bratislava
Identifikačné číslo organizácie (IČO) 35934107
Zastúpený Mgr. Denisa Baranovičová