Tyršovo nábrežie 12, 851 01, Bratislava
+421 (0)2 6241 1344

Všeobecne platné podmienky pre Berlitz Kids Workshop

1. V prípade záujmu o workshop rodič vyplní prihlášku. Rezerváciu miesta na workshope zaručí Berlitz až po obdržaní prihlášky a prijatí platby.
2. Cena za jeden workshop je 35 EUR s DPH. Akciová cena je 60 EUR s DPH, pri prihlásení dieťaťa na dva termíny alebo dvoch súrodencov.
3. Workshop pozostáva z 3 vyučovacích hodín (1 VH = 45 min) v čase medzi 9:45 do 12:15 hod, vrátane 15 minútovej prestávky na desiatu, ktorú zabezpečuje Berlitz.
4. Workshop prebieha v anglickom jazyku.
5. Odporúčame pre deti pohodlné oblečenie.
6. Odchod domov je v čase o 12:15 hod z Berlitz vzdelávacej spoločnosti. Po tomto čase sú za účastníkov workshopu zodpovední rodičia.
7. Forma úhrady: online cez e-shop alebo prevodom na účet Tatra Banky a.s.
IBAN: SK33 1100 0000 0026 2310 0779
Var.symbol: 201805 – do poznámky uveďte meno dieťaťa
8. V prípade choroby alebo iných závažných dôvodov neúčasti je potrebné postupovať podľa storno
podmienok (viďte bod č. 9)
9. Prihlášku na Workshop je možné stornovať najneskôr 3 kalendárne dni pred začiatkom bez storno
poplatku. V prípade storna v termíne menej ako 3 kalendárne dni pred začatím je storno poplatok vo
výške 50% ceny workshopu, kvôli obmedzenému počtu celkových miest v skupinke. Stornovanie zmluvy je potrebné nahlásiť písomne na e-mailovú adresu taptikova@berlitzbratislava.sk a hermannova@berlitzbratislava.sk. Stornovanie prihlášky sa stáva platným dňom doručenia písomnej
výpovede na uvedenú emailovú adresu.
10. Rodič môže v záväznej prihláške súhlasiť alebo nesúhlasiť so spracovaním a následným použitím osobných údajov spoločnosťou Blue Elephant, s.r.o. pre interné účely súvisiace s organizáciou Berlitz workshopu.
11. Rodič môže v záväznej prihláške súhlasiť alebo nesúhlasiť so zverejňovaním fotografií svojho dieťaťa na webovej a facebookovej stránke Berlitz Bratislava za účelom propagácie činnosti školy.
12. Rodič čestne prehlasuje, že údaje vyplnené v záväznej prihláške sú úplné a pravdivé.