Tyršovo nábrežie 12, 851 01, Bratislava
+421 (0)2 6241 1344

Všeobecné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky Blue Elephant, s.r.o.
(Berlitz Franšízové centrum)

Blue Elephant s.r.o. (Berlitz Franšízové centrum), IČO: 35 934107, DIČ:2022151175, IČ DPH: SK2022151175, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka č. 35928/B, sídlo: Tyršovo nábrežie 12, 851 01 Bratislava (ďalej len „Poskytovateľ“) je poskytovateľom služieb v oblasti jazykového vzdelávania pre fyzické osoby a obchodné spoločnosti (ďalej len „Záujemca“).

 1. Prihláška na skupinový/ individuálny kurz

Zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Záujemcom vzniká vypísaním a odoslaním on-line registračnej prihlášky na webovej stránke www.berlitzbratislava.sk/eshop alebo vypísaním registračnej prihlášky priamo v sídle Poskytovateľa Po potvrdení registračnej prihlášky Poskytovateľom je Záujemca záväzne prihlásený a vzniká mu nárok na účasť v jazykovom kurze, ktorého typ si zvolil.

 1. Platba
 1. Záujemca sa vypísaním registračnej prihlášky a potvrdením nástupu na kurz zaväzuje zaplatiť cenu vybraného kurzu prostredníctvom Eshopu, použitím platobnej karty alebo platobných tlačidiel alebo prevodom na účet Poskytovateľa, ktorý je vedený v Tatra banke.
  Číslo účtu: SK3311000000002623100779 / TATRSKBX
  Poznámka platby: Meno a priezvisko (príp. obchodné meno) záujemcu
  Variabilný symbol: Číslo faktúry / Číslo prihlášky
 2. Splatnosť vybraného kurzu je najneskôr v deň jeho zahájenia.
 3. Dňom úhrady sa rozumie pripísanie finančných prostriedkov na bankový účet Poskytovateľa alebo priamou úhradou prostredníctvom Eshopu.
 1. Storno podmienky

 Odstúpenie od zmluvy zo strany Záujemcu:

 1. Odstúpenie od zmluvy (zrušenie registračnej prihlášky) je bez storno poplatku možné do 14 dní pred zahájením vybraného kurzu. V prípade, že Záujemca za vybraný kurz už zaplatil, bude mu vrátená plná zaplatená suma.
 2. V prípade odstúpenia od zmluvy (zrušenia registračnej prihlášky) od 14. dňa do dňa začiatku kurzu si Poskytovateľ účtuje storno poplatok 30% z ceny vybraného kurzu. Ak Záujemca za vybraný kurz už zaplatil, bude mu vrátená suma ponížená o 30% zo zaplatenej ceny vybraného kurzu.
 3. V prípade odstúpenia od zmluvy (zrušenia registračnej prihášky) po zahájení prvého dňa výučby si Poskytovateľ účtuje storno poplatok v plnej výške ceny vybraného kurzu.

Odstúpenie od zmluvy zo strany Poskytovateľa:

 1. Poskytovateľ si vyhradzuje právo odstúpiť bez akejkoľvek náhrady od zmluvy so Záujemcom, ktorý svojím konaním narušuje priebeh kurzu, ohrozuje majetok alebo zdravie účastníkov kurzu, lektorov, zamestnancov alebo samotného Poskytovateľa.
 2. Poskytovateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy v prípade naplnenia kapacity kurzu. Poskytovateľ si rovnako vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy v prípade nenaplnenia minimálneho počtu účastníkov. Maximálny počet účastníkov je stanovený v závislosti od typu kurzu. Prednosť majú skôr platiaci Záujemcovia.
 3. V prípade, že Záujemca v stanovenom termíne neuhradí platbu za vybraný kurz, Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy.
 1. Práva a povinnosti Poskytovateľa
 1. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zrušiť a presunúť na iný dátum a hodinu v dôsledku absencie lektora (zo zdravotných, rodinných a iných závažných dôvodov) a najneskôr deň vopred do 15,00 hod pred plánovaným zahájením vyučovacej hodiny o tom informovať telefonicky alebo e-mailom všetkých účastníkov kurzu.
 2. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zrušiť kurz s počtom Záujemcov nižším ako je minimálny počet účastníkov v závistlosti od typu kurzu a ponúknuť Záujemcom možnosť pokračovať s inou skupinou, ktorá je na rovnakej jazykovej úrovni, alebo ponúknuť ako alternatívu, iný typ jazykového kurzu. V opačnom prípade bude Záujemcom uhradená alikvótna čiastka z ceny kurzu vypočítaná z počtu neodučených hodín. Suma za už odučené hodiny nebude Záujemcovi vrátená.
 3. V prípade, že dôjde k zmene kurzu alebo bude kurz zrušený, budú všetci záujemcovia informovaní telefonicky alebo e-mailom najneskôr deň vopred do 15,00 hod pred plánovaným zahájením kurzu alebo začiatkom vyučovania.
 4. Poskytovateľ má právo na výmenu lektora v kurzoch bez udania dôvodu.
 5. Poskytovateľ má právo kedykoľvek na observáciu za účelom skvalitnenia poskytovaných služieb alebo zaškolenia nových lektorov.
 1. Práva a povinnosti Záujemcu
 1. V prípade, že sa Záujemca nedostaví na vyučovaciu hodinu, Poskytovateľ neposkytuje žiadnu finančnú kompenzáciu.
 2. V prípade, že Záujemca navštevuje individuálne hodiny a nemôže sa vyučovacej hodiny zúčastniť , je potrebné o tom informovať Poskytovateľa najneskôr deň vopred do 15,00 hod pred dohodnutým termínom telefonicky, osobne alebo emailom na recepcii u Poskytovateľa. V prípade, že Záujemca nebude o tejto skutočnosti včas Poskytovateľa informovať, vyučovacia hodina Záujemcovi bude účtovnaná v plnej výške.
 3. Záujemca má právo ohlásiť akúkoľvek žiadosť, nespokojnosť či sťažnosť priamo na recepcii u Poskytovateľa prostredníctvo formulára „ARF“, kde žiadosť / podnet bude zaznamenaný. Poskytovateľ bude Záujemcu o výsledku , s prípadným riešením, resp. s výsledkom prešetrenia podnetu informovať.
 4. Záujemca sa zaväzuje, že nebude lektorov Poskytovateľa kontaktovať ohľadom služieb súvisiacich s predmetom podnikania Poskytovateľa.
 5. Záujemca sa zaväzuje, že nebude voľne šíriť a poskytovať tretím stranám učebné materiály Poskytovateľa, a tým porušovať autorské práva.
 1. Dni pracovného pokoja a sviatky
 1. Počas dní pracovného pokoja a sviatkov výučba neprebieha.
 2. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na organizáciu špecializovaných kurzov a podujatí aj počas dní pracovného pokoja.
 3. V prípade Záujemcu absolvovať jazykový kurz počas dní pracovného pokoja alebo sviatkov je možné po vzájomnej dohode s Poskytovateľom.
 1. Ochrana osobných údajov
 1. Záujemca podaním registračnej prihlášky prehlasuje, že v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov súhlasí so spracovaním všetkých svojich osobných údajov uvedených v prihláške, ktoré poskytol Poskytovateľovi za účelom uzatvorenia zmluvného vzťahu a tiež pre marketingové účely Poskytovateľa. Tento súhlas udeľuje na dobu trvania takéhoto zmluvného vzťahu.
 2. Všetky poskytnuté osobné údaje budú zhromažďované a spracovavané výlučne na interné účely Poskytovateľa.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné od 1. júna 2018.