Tyršovo nábrežie 12, 851 01, Bratislava
+421 (0)2 6241 1344

Všeobecné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY BLUE ELEPHANT, S.R.O. (BERLITZ FRANŠÍZOVÉ CENTRUM)
Blue Elephant s.r.o. (Berlitz Franšízové centrum), IČO: 35934107, DIČ:2022151175, IČ DPH: SK2022151175, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka č. 35928/B, sídlo: Tyršovo nábrežie 12, 851 01 Bratislava (ďalej len „Poskytovateľ“) je poskytovateľom služieb v oblasti jazykového vzdelávania pre fyzické osoby a obchodné spoločnosti (ďalej len „Záujemca“).

1. Prihláška na jazykový kurz / Zmluvný vzťah
Zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Záujemcom vzniká
a. vypísaním a odoslaním on-line registračnej prihlášky na webovej
stránke http://www.berlitzbratislava.sk/eshop
b. podpísaním Zmluvy priamo v sídle Poskytovateľa, odoslaním Zmluvy prostredníctvom emailu.
Záujemca je záväzne prihlásený splnením bodu a. alebo b. a vzniká mu nárok na účasť v jazykovom kurze, ktorého typ si zvolil. Maximálna platnosť kurzu je 12 mesiacov od úhrady, ak nie je dohodnuté inak. Ďalšie nároky ako napr. náhrada škody sú vylúčené.

2. Platba
a. Záujemca sa zaväzuje uhradiť školné pred začatím výučby prostredníctvom Eshopu, použitím platobnej karty alebo prevodom na účet Poskytovateľa, ktorý je vedený v Tatra banke.
• Číslo účtu: SK3311000000002623100779 / TATRSKBX
• Poznámka platby: Meno a priezvisko (príp. obchodné meno) záujemcu
• Variabilný symbol: Číslo faktúry /Číslo zmluvy/ Číslo prihlášky.
b. Klient má právo na vyhotovenie finančného zúčtovania, iba na základe písomnej žiadosti, po ukončení zmluvy. Žiadosť je potrebné zaslať písomne na adresu taptikova@berlitzbratislava.sk

3. Storno podmienky
Odstúpenie od zmluvy zo strany Záujemcu:
a. Odstúpenie od zmluvy (zrušenie registračnej prihlášky) je bez storno poplatku možné do 8 kalednárnych dní pred zahájením vybraného kurzu. V prípade, že Záujemca za vybraný kurz už zaplatil, bude mu vrátená plná zaplatená suma.
b. V prípade odstúpenia od zmluvy (zrušenia registračnej prihlášky) neskôr ako 7 kalendárnych dní pred začiatkom výučby alebo zrušenie jazykového kurzu skôr, ako sa zmluvne zaviazal počtom vyučovacích hodín, si Poskytovateľ účtuje storno poplatok vo výške jednomesačného školného, avšak najmenej 150 euro. Žiadosť o zrušenie kurzu je potrebné zaslať písomne emailom finančnému manažérovi na taptikova@berlitzbratislava.sk.
c. Nevyčerpané zaplatené vyučovacie hodiny možno na základe písomného oznámenia Poskytovateľovi previesť na tretiu osobu na základe platného a aktuálneho ceníka.
d. V prípade detského skupinového kurzu s dĺžkou trvania na celý školský rok (September až Jún ) je možné kurz s platnosťou od 1.2. zrušiť bez storno poplatku doručením písomnej výpovede najneskôr do 6.1. aktuálneho kalendárneho roka.
Odstúpenie od zmluvy zo strany Poskytovateľa:
e. Poskytovateľ si vyhradzuje právo odstúpiť bez akejkoľvek náhrady od zmluvy so Záujemcom, ktorý svojím konaním narušuje priebeh kurzu, ohrozuje majetok, zdravie účastníkov kurzu, lektorov, zamestnancov alebo samotného Poskytovateľa.
f. V prípade, že Záujemca v stanovenom termíne neuhradí platbu za vybraný kurz, Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy s okamžitou platnosťou a zároveň vystaví Záujemcovi finančné vyúčtovanie.

4. Podmienky Individuálnej výučby
a. Individuálna výučba prebieha formou živej alebo online výučby, systémom študent – lektor.
b. Termíny výučby je možné rušiť / presúvať IBA a výlučne cez koordinátora rozvrhu, viď bod 8, písmeno a.

5. Podmienky DUO skupinovej výučby
a. DUO výučby sa zúčastňujú dvaja študenti.
b. Študent môže zrušiť / presúvať výučbu len po vzájomnej dohode obidvoch členov skupinky. Ak sa na
výučbu nedostaví jeden z členov, vyučovacia hodina sa považuje za odučenú a je bežne zúčtovaná.
c. Termíny výučby je možné rušiť / presúvať IBA a výlučne cez koordinátora rozvrhu – viď bod 8, písmeno a.

6. Podmienky skupinovej výučby
a. Skupinu navštevujú minimálne 3 a maximálne 6 účastníci. Z pedagogických dôvodov môže byť študent preložený do inej skupiny. Vedenie školy je oprávnené zrušiť skupiny s menším počtom študentov, akým je minimálny počet študentov (3) v skupine, a to v prípade, ak sa vedeniu školy počas dvoch týždňov nepodarí doplniť chýbajúcich účastníkov do skupiny. V takomto prípade sa obmedzia platby len na odobraté vyučovacie hodiny alebo sa zmení celkový plán počtu vyučovacích hodín.
b. Termíny skupinovej výučby sú fixné a nie je možné ich presúvať alebo meniť.
c. Pri skupinovej výučbe sa klient nemôže jednorázovo odhlásiť z výučby.
To znamená, že nie je možné vyučovaciu hodinu nahradiť ani refundovať.

7. Práva a povinnosti Poskytovateľa
a. Poskytovateľ je povinný zabezpečiť náhradného lektora v prípade, ak je pridelený lektor práce neschopný, na dovolenke alebo z iných dôvodov nemôže odučiť vyučovaciu hodinu. Berlitz nie je povinný informovať študentov o zastupujúcom lektorovi v prípade, ak je ich lektor krátkodobo neprítomný.
b. Z pedagogických, ako aj iných personálnych dôvodov, môže byť v priebehu školského roka vymenený lektor. Berlitz o tejto zmene informuje študenta (osobne, telefonicky alebo e-mailom) najneskôr v deň výmeny lektora.
c. Poskytovateľ nie je zodpovedný za veci, ktoré si študenti zabudnú v učebniach alebo v priestoroch školy.

8. Práva a povinnosti Záujemcu
a. Záujemca si dohodne rozvrh iba a výlučne cez KOORDINÁTORA ROZVRHU (berlitzis@berlitzis.sk, 0915 732 734 alebo osobne na recepcii Berlitz). Z organizačných dôvodov nie je možné dohadovať a meniť plán výučby s lektorom.
b. Jedna vyučovacia hodina trvá 45 ( štyridsaťpäť) minút, vrátane 5 minútovej prestávky. Minimálny odber výučby sú 2 vyučovacie hodiny nasledujúce po sebe t.j. 90 minút. V prípade, že výučba prebieha v priestoroch Poskytovateľa, može byť dohodnutý minimálny odber 60 minút výučby.
c. Objednanie alebo zrušenie individuálnej alebo DUO výučby je možné najneskôr do 15,00 hod predchádzajúceho pracovného dňa (na pondelok najneskôr do 15,00 hod v piatok). Dohodnuté vyučovacie hodiny zrušené po tomto termíne, je záujemca povinný uhradiť, taktiež sú spoplatnené hodiny dohodnuté alebo zrušené mimo koordinátora rozvrhu.
d. V prípade oneskorenia sa záujemcu na výučbu, lektor je povinný čakať v triede počas jednej vyučovacej hodiny, t.j. 45 min od začiatku vyučovacej hodiny. Po uplynutí 45 min už lektor nie je povinný čakať. V prípade, že sa záujemca nedostaví, ale informuje Berlitz do 45 min, že sa na zbytok vyučovacej hodiny dostaví, lektor počká záujemcu v mieste vyúčby. Zmeškaná hodina je potom účtovaná rovnako, akoby bola odučená.
e. Každý účastník absolvuje záverečný úrovňový test. Po jeho úspešnom absolvovaní získava Berlitz Certifikát, čo je medzinárodné osvedčenie o znalosti jazyka platné celosvetovo. Záujemca obdrží certifikát len po absolvovaní záverečného úrovňového testu po dokončení kurzu a po úhrade všetkých nákladov spojených s kurzom.
f. Záujemca má právo ohlásiť akúkoľvek žiadosť, nespokojnosť či sťažnosť priamo na recepcii, alebo formou emailu u Poskytovateľa a to prostredníctvo formulára „ARF“, kde žiadosť / podnet bude zaznamenaný. Poskytovateľ bude Záujemcu o výsledku a s prípadným riešením, resp. s výsledkom prešetrenia podnetu informovať.
g. Záujemca sa zaväzuje, že počas plynutia zmluvy ako i po dobu 6 mesiacov po ukončení výučby nebude lektorov, dodávateľov ani zamestnancov Poskytovateľa kontaktovať s návrhom na spoluprácu mimo Poskytovateľa a neuzavrie žiadnu zmluvu ani ústnu dohodu ohľadom služieb súvisiacich s predmetom podnikania Poskytovateľa. V prípade porušenia je Záujemca povinný uhradiť Poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 2.000,- Eur za každé takéto porušenie.
h. Záujemca súhlasí s prítomnosťou zástupcu školy alebo sprítomnosťou nahrávacieho zariadenia na ktorejkoľvek výučbe za účelom kontroly kvality výučby.
i. Záujemca sa zaväzuje dodržiavať ticho v priestoroch školy počas výučby vzhľadom na prebiehajúci vzdelávací proces.
j. Záujemca sa zaväzuje, že nebude voľne šíriť a poskytovať tretím stranám učebné materiály Poskytovateľa, alebo učebné materiály tretích strán, a tým porušovať autorské práva.

9. Dni pracovného pokoja a sviatky
a. Počas dní pracovného pokoja a sviatkov výučba neprebieha.
b. V prípade záujmu Záujemcu absolvovať jazykový kurz počas dní pracovného pokoja alebo sviatkov je toto
možné po vzájomnej dohode s Poskytovateľom.

10. Ochrana osobných údajov
a. Záujemca svojím podpisom poskytuje súhlas so spracovaním osobných údajov (meno, priezvisko, bydlisko a dátum narodenia ) na účely vystavenia certifikátu, vyhotovenia zmluvy, faktúry a pod. a prehlasuje, že sa oboznámil sInformáciou ospracovaní osobných údajov vzmysle zákona č.18/ 2018 Z.z. oochrane osobných údajov.
b. Záujemca svojím podpisom dáva súhlas na posielanie informácií ohľadom kurzov emailom.

11. Podmienky pre využitie Akciových produktov:
a. Zľava platí len pri zakúpení produktu resp. jazykového kurzu maximálne do dátumu presne špecifikovanom pri konkrétnom akciovom produkte / kurze.
b. Zakupený jazykový kurz je možné odobrať najneskôr do dátumu presne špeicifikovanom pri konkrétnom akciovom produkte / kurze.
c. Po termíne uvedenom v bode b. nie je možné z organizačných a kapacitných dôvodov zabezpečiť plán rozvrhu.
d. Akciové zľavy sa nedajú kombinovať s inými zľavami alebo špeciálnymi cenovými podmienkami.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné od 1. januára 2020.