PRÁVA A PODMIENKY POUŽÍVANIA

Tieto webové stránky spravuje:
Berlitz Bratislava – franšízové centrum Blue Elephant s.r.o.
Rusovská cesta 46,48
851 01 Bratislava

Telefón : +421 (0)915 732 734

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III,
Oddiel: Sro, vložka číslo: 35928/B
V zastúpení: Mgr. Denisa Baranovičová – konateľ

IČO: 35 934 107
DIČ: 2022151175
IČ DPH: SK2022151175

Copyright
© Všetky práva vyhradené. Texty, obrázky, grafika, zvuk, animácie, videá a ich rozloženie na webových stránkach spoločnosti Berlitz Bratislava podliehajú ochrane autorských práv a ďalším ochranným zákonom. Obsah tejto webovej stránky nesmie byť kopírovaný, distribuovaný, zmenený alebo sprístupnený tretím stranám na komerčné účely. Zdôrazňujeme, že niektoré logá na webových stránkach podliehajú autorským právam tretích strán.

Ochranné známky
Ak nie je uvedené inak, všetky ochranné známky na týchto webových stránkach sú registrované ochranné známky spoločnosti Berlitz. Toto platí najmä pre značky a logá.

Zdroj fotografického materiálu
Webové stránky obsahujú fotografický materiál z vlastného archívu Berlitz Bratislava, z fotobanky Berlitz Intranet, ako aj z webovej stránky pexels.com (licencia CC0).

Zrieknutie sa zodpovednosti
Tieto webové stránky boli zostavené s maximálnou precíznosťou. Obsah sa neustále rozširuje a aktualizuje. Napriek tomu, Berlitz Bratislava nemôže poskytnúť žiadne záruky, pokiaľ ide o presnosť a správnosť informácií, ktoré obsahujú. Vzdávame sa akejkoľvek zodpovednosti za škody spôsobené priamo alebo nepriamo z používania týchto webových stránok, pokiaľ táto škoda nie je spôsobená zámerne alebo hrubou nedbanlivosťou.
Dňa 12. mája 1998 okresný súd v Hamburgu rozhodol, že poskytovanie webových prepojení znamená za určitých okolností prevzatie zodpovednosti za obsah stránok, ktoré sú prepojené. Preto sa výslovne vzdávame zodpovednosti za obsah poskytovaný na týchto stránkach a za obsah všetkých odkazov publikovaných na týchto stránkach. Nesieme zodpovednosť len za webové stránky, ktorých dizajn a obsah môžeme ovplyvniť. Ak sa na ktorejkoľvek stránke Berlitz Bratislava nachádzajú nejaké nelegálne odkazy, texty alebo súbory na stiahnutie, okamžite nás informujte, aby sme mohli príslušné odkazy ihneď odstrániť.

Informácie o technikách rámovania
Použitie rámovacích techník na vloženie akýchkoľvek obchodných značiek, loga alebo iných informácií chránených autorskými právami spoločnosti Berlitz (vrátane obrázkov, textov, rozložení stránok alebo dizajnu) na iné webové stránky, nie je povolené bez výslovného písomného súhlasu spoločnosti Berlitz.

Užívateľské zákazy
Používanie alebo kontaktovanie týchto webových stránok s cieľom narušiť alebo poškodiť ich obsah, narušiť bezpečnostné opatrenia alebo obťažovať či znevažovať spoločnosť Berlitz, jej produkty, služby alebo jej zamestnancov, je prísne zakázané. Žiaden nevyžiadaný e-mail (nevyžiadaná pošta) sa nesmie posielať na tieto webové stránky alebo prostredníctvom týchto webových stránok.

Súhlas
Používateľ tejto web stránky vyhlasuje, že súhlasí s podmienkami jej používania a berie na vedomie, že Berlitz Bratislava nezodpovedá za obsah uvedenej webstránky.

Zmeny
Spoločnosť Berlitz si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť webové stránky a ich podmienky, ktoré nadobúdajú účinnosť po zverejnení zmien.