VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY BLUE ELEPHANT, S.R.O. 
(BERLITZ FRANŠÍZOVÉ CENTRUM)

Blue Elephant s.r.o. (Berlitz Franšízové centrum), IČO: 35 934107, DIČ:2022151175, IČ DPH: SK2022151175, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III., oddiel Sro, vložka č. 35928/B, sídlo: Rusovská cesta 46,48, 851 01 Bratislava (ďalej len „Poskytovateľ alebo Berlitz“) je poskytovateľom služieb v oblasti jazykového vzdelávania pre fyzické osoby a obchodné spoločnosti (ďalej len „Záujemca alebo Klient“).

 1. Prihláška na jazykový kurz/ Zmluvný vzťah

      Zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Záujemcom vzniká:

 1. vypísaním a odoslaním on-line objednávky na webovej stránke https://www.berlitzbratislava.sk/eshop-ponuka-kurzov/
 2. podpísaním Zmluvy priamo v sídle Poskytovateľa alebo odoslaním Zmluvy  prostredníctvom emailu

Záujemca je záväzne prihlásený splnením bodu a. alebo b. a vzniká mu nárok na účasť v jazykovom kurze,  ktorého typ si zvolil. Termín zahájenia a ukončenia kurzu sú definované v uvítacom emaily, ktorý Berlitz zasiela emailom s inštrukciami ku jazykovému kurzu.

 1. Platnosť cien a dĺžka kurzu
 1. Maximálna platnosť kurzu je 6 mesiacov od zahájenia kurzu, úvodnej hodiny,  ak nie je dohodnuté inak. Ďalšie nároky ako napr. náhrada škody sú vylúčené. V prípade ak Záujemca nedodrží dĺžku kurzu a neodoberie všetky vyučovacie hodiny,  ktoré mal v kurze zazmluvnené, neodobraté vyučovacie hodiny automaticky prepadajú, ak nie je písomne dohodnuté inak. V prípade, že sa Záujemca s Poskytovateľom písomne dohodne na novej dĺžke kurzu, je to možné, avšak maximálne o jeden mesiac.
 2. Pri nedodržaní dĺžky kurzu, Záujemca stráca nárok na zľavu, ktorá bola Záujemcovi pôvodne poskytnutá a vyučovacie hodiny budú prepočítané podľa aktuálne platného cenníka.
 1. Platba

Záujemca sa zaväzuje uhradiť školné pred začatím výučby:

 1. Prostredníctvom Eshopu, si môže zvoliť nasledovné spôsoby:
  • Platba online platobnou kartou alebo prevodom cez platobnú bránu
  • Priama platba na bankový účet  Poskytovateľa, ktorý je vedený v Tatra banke
  • Na číslo účtu: SK3311000000002623100779 / TATRSKBX
  • Poznámka platby: Meno a priezvisko (príp. obchodné meno) záujemcu
 2. Variabilný symbol: Číslo objednávkyV prípade, že zmluvný vzťah vznikol podľa bodu 1.b, čiže podpisom zmluvy, nie objednávkou cez E-shop, bude klientovi zaslaná faktúra finančným oddelenim v elektronickej forme.
 1. Odstúpenie od Zmluvy a Storno podmienky
 1. Odstúpenie od Zmluvy zo strany Záujemcu:
 • Odstúpenie od zmluvy a zrušenie objednávky je bez storno poplatku možné do 3 pracovných dní  pred zahájením vybraného kurzu. V prípade, že Záujemca za vybraný kurz už zaplatil, bude mu vrátená  zaplatená suma, ponížená len o bankové poplatky.V prípade odstúpenia od zmluvy a zrušenia objednávky neskôr ako 3 pracovné dni  pred začiatkom výučby si Poskytovateľ účtuje storno poplatok vo výške 30,- Eur, ak nebolo v zmluve dohodnuté inak.
 • Žiadosť o zrušenie jazykového kurzu je potrebné zaslať písomne emailom finančnému manažérovi p. Ťaptíkovej Petre na adresu petra@berlitzba.sk
 • Nevyčerpané zaplatené vyučovacie hodiny možno na základe písomného oznámenia Poskytovateľovi previesť na tretiu osobu na základe platného a aktuálneho cenníka.
 • V prípade detského skupinového kurzu s dĺžkou trvania na celý školský rok od Septembra do Júna  je možné kurz s platnosťou od 1.2., teda na druhý 2. školský polrok,  zrušiť  doručením písomnej výpovede najneskôr do 10.1. aktuálneho kalendárneho roka. Poskytovateľ si účtuje admin poplatok vo výške 10,- Eur. Žiadosť o zrušenie jazykového kurzu je potrebné zaslať písomne emailom finančnému manažérovi p. Ťaptíkovej Petre na adresu petra@berlitzba.sk
 1. Odstúpenie od zmluvy zo strany Poskytovateľa
 • Poskytovateľ si vyhradzuje právo odstúpiť bez akejkoľvek náhrady od zmluvy so Záujemcom, ktorý svojím konaním narušuje priebeh kurzu, ohrozuje majetok, zdravie účastníkov kurzu, lektorov, zamestnancov alebo samotného Poskytovateľa.
 • V prípade, že Záujemca v stanovenom termíne neuhradí platbu za vybraný kurz a napriek tomu poberal výučbu, Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy s okamžitou platnosťou a zároveň žiadať od klienta finančné vyrovnanie  záväzku do 7 kalendárnych dní odo dňa odoslania výzvy klientovi emailom.
 1. Podmienky Individuálnej výučby
 1. Individuálna výučba prebieha formou prezenčnej alebo online výučby.
 2. Každý klient dostane prístup do rozvrhovej aplikácie ZOOZA a súhlasí s jej používaním.
 3. Termíny výučby je možné odhlásiť/ presúvať na iný termín iba a výlučne cez rozvrhovú aplikáciu ZOOZA
 4. Odhlásenie výučby je možné vždy len pracovný deň vopred do 14 hod, cez rozvrhovú aplikáciu ZOOZA.
 5. Hodiny odhlásené po tomto termíne sa budú považovať za riadne odučené a budú účtované.
 6. V prípade, že si klient odhlási výučbu deň vopred, odporúča sa aby si odhlásenú výučbu nahradil ihneď v inom termíne alebo si túto výučbu preplánoval na koniec svojho kurzu a to priamo cez rozvrhovú aplikáciu ZOOZA, nakoľko Berlitz nevie garantovať fixný termín a fixného lektora z dôvodu, že termín alebo lektor môže byť obsadený iným kurzom.
 7. Naplánovanú výučbu môže zrušiť iba koordinátor rozvrhu (schedule@berlitzba.sk) alebo klient riadnym odhlásením v rozvrhovej aplikácii Zooza. Akékoľvek dohody medzi klientom a lektorom, ktoré neboli vopred nahlásené koordinátorovi rozvrhu, alebo zaznamenané v rozvrhovej aplikácii, nie sú platné.
 8. Poskytovateľ výrazne odporúča aby si klient odhlásenú výučbu ihneď preplánoval na náhradný termín v rozvrhovej aplikácii Zooza, čím si klient zabezpečí  plynulé pokračovanie v kurze  a v lehote platnosti kurzu  j.  6 mesiacov od zahájenia kurzu, resp. úvodnej hodiny, ak nie je dohodnuté inak .
 9. V prípade, že klient má technický problém s rozvrhovou aplikáciou, kontaktuje technickú podporu emailom na adrese admin@berlitzba.sk
 10. Bod 5.h. sa nevzťahuje na:
  1. Detskú výučbu , pri zakúpení celého semestra v dĺžke 10 mesiacov
  2. Online výučbu cez platformu Cyber Teacher v dĺžke 3 mesiace
 1. Podmienky DUO skupinovej výučby
 1. DUO výučby sa zúčastňujú maximálne dvaja klienti.
 2. Po vzájomnej dohode si klienti stanovia tzv. Kráľa Duo skupiny, ktorý má oprávnenie zrušiť / presúvať výučbu na iný termín iba a výlučne cez rozvrhovú aplikáciu ZOOZA.
 3. Ak sa na výučbu nedostaví jeden z členov, vyučovacia hodina sa považuje za odučenú a je bežne zúčtovaná.
 4. Termíny výučby je možné odhlásiť/ presúvať na iný termín iba a výlučne za obidvoch klientov a to cez rozvrhovú aplikáciu ZOOZA.
 5. Odhlásenie výučby je možné vždy len pracovný deň vopred do 14 hod, cez rozvrhovú aplikáciu ZOOZA .
 6. Naplánovanú výučbu môže zrušiť iba koordinátor rozvrhu (schedule@berlitzba.sk) alebo klient riadnym odhlásením v rozvrhovej aplikácii Zooza. Akékoľvek dohody medzi klientom a lektorom, ktoré neboli vopred nahlásené koordinátorovi rozvrhu, alebo zaznamenané v rozvrhovej aplikácii, nie sú platné.
 7. Hodiny odhlásené po tomto termíne sa budú považovať za riadne odučené a budú účtované.
 8. V prípade, že si klient odhlási výučbu deň vopred, odporúčame aby si odhlásenú výučbu nahradil ihneď v inom termíne alebo si túto výučbu preplánoval na koniec svojho kurzu a to priamo cez rozvrhovú aplikáciu ZOOZA, nakoľko Berlitz nevie garantovať fixný termín a fixného lektora z dôvodu, že termín alebo lektor môže byť obsadený iným kurzom.
 9. Poskytovateľ výrazne odporúča aby si účastníci DUO kurzu , po vzájomnej dohode, odhlásenú výučbu ihneď preplánovali na náhradný termín v rozvrhovej aplikácii Zooza, čím si klienti zabezpečia  plynulé pokračovanie v kurze  a v lehote platnosti kurzu  j.  6 mesiacov od zahájenia kurzu, resp. úvodnej hodiny, ak nie je dohodnuté inak.
 10. V prípade, že klient má technický problém s rozvrhovou aplikáciou , kontaktuje technickú podporu emailom na adrese admin@berlitzba.sk
 1. Podmienky skupinovej výučby platné pre prezenčnú aj online výučbu
 1. Skupinu navštevujú minimálne 3 ale maximálne 6 účastníci. Z pedagogických dôvodov môže byť študent preložený do inej skupiny.
 2. Berlitz je oprávnený zrušiť skupiny s menším počtom študentov, akým je minimálny počet študentov (3) v skupine, a to v prípade, ak sa Poskytovateľovi počas dvoch týždňov nepodarí doplniť chýbajúcich účastníkov do skupiny. V takomto prípade sa obmedzia platby len na odobraté vyučovacie hodiny alebo sa  zmení celkový plán počtu vyučovacích hodín.
 3. Termíny skupinovej výučby sú fixné a nie je možné ich presúvať alebo meniť.
 4. Pri skupinovej výučbe sa klient nemôže jednorazovo odhlásiť z výučby.  To znamená, že nie je možné vyučovaciu hodinu nahradiť ani refundovať.
 5. Termín zahájenia a ukončenia kurzu sú definované v uvítacom emaily, ktorý Berlitz zasiela emailom s inštrukciami ku jazykovému kurzu.
 1. Online výučba cez platformy

Online výučba prebieha cez dostupné komunikačné internetové aplikácie (Skype, Zoom, MS Teams, Viber, Messenger, Whatsapp). Preferovanou aplikáciou pri online výučbe je aplikácia Zoom. Klient je povinný poskytnúť Poskytovateľovi svoje užívateľské meno, ak to aplikácia vyžaduje. V prípade, že klient nemá k dispozícii žiadnu z vyššie spomínaných aplikácií, je povinný si ju nainštalovať po dohode s Poskytovateľom minimálne jeden deň pred začatím výučby.

 1. Práva a povinnosti Poskytovateľa pri prezenčnej aj online výučbe
 1. Poskytovateľ je povinný zabezpečiť náhradného lektora v prípade, ak je pridelený lektor práce neschopný, na dovolenke alebo z iných dôvodov nemôže odučiť vyučovaciu hodinu. Berlitz nie je povinný informovať klientov o zastupujúcom lektorovi v prípade, ak je ich lektor krátkodobo neprítomný t.j. do 7 pracovných dní.
 2. Z pedagogických, ako aj iných personálnych dôvodov, môže byť v priebehu školského roka vymenený lektor. Berlitz o tejto zmene informuje klienta (osobne, telefonicky alebo e-mailom) najneskôr v deň výmeny lektora.
 3. Berlitz  nenesie zodpovednosť za prípadné nekvalitné internetové pripojenie spôsobené poskytovateľom internetových služieb.
 4. Poskytovateľ nie je zodpovedný za veci, ktoré si klienti zabudnú v učebniach alebo v priestoroch školy.
 5. Poskytovateľ si vyhradzuje právo dočasne zmeniť výučbu z prezenčnej na online formu, a to z dôvodov obmedzení , ktoré vyplývajú z nariadenia vlády SR , napr.: pandemická situácia alebo vis major situácii.
 1. Práva a povinnosti Záujemcu / Klienta pri prezenčnej aj online výučbe
 1. Každý klient dostane prístup do rozvrhovej aplikácie ZOOZA a súhlasí s jej používaním.
 2. Klient si dohodne rozvrh iba a výlučne cez rozvrhovú aplikáciu ZOOZA .
 3. Naplánovanú výučbu môže zrušiť iba koordinátor rozvrhu (schedule@berlitzba.sk) alebo klient riadnym odhlásením v rozvrhovej aplikácii Zooza. Akékoľvek dohody medzi klientom a lektorom, ktoré neboli vopred nahlásené koordinátorovi rozvrhu, alebo zaznamenané v rozvrhovej aplikácii, nie sú platné
 4. Klient má právo na bezplatné odhlásenie výučby pracovný deň vopred do 14 hod, cez rozvrhovú aplikáciu ZOOZA.
 5. Klient berie na vedomie, že rozvrhová aplikácia ZOOZA automaticky uzatvára rozvrh na nasledujúci deň, každý pracovný deň vopred o 14,00 hod.
 6. V prípade, že klient má technický problém s rozvrhovou aplikáciou , kontaktuje technickú podporu emailom na adrese admin@berlitzba.sk
 7. Jedna vyučovacia hodina trvá v dĺžke podľa výberu klienta:
  1. 30 minút
  2. 45  minút
  3. 60 minút
  4. 90 minút ,
 8. V prípade, že výučba prebieha v priestoroch Poskytovateľa, môže byť dohodnutý minimálny odber 60 minút výučby. Záujemca súhlasí s prestávkou min v dĺžke 2 min medzi jednotlivými vyučovacími hodinami
 9. V prípade oneskorenia sa klienta na výučbu, lektor je povinný čakať v triede ( pri prezenčnej výučbe ) alebo pripojený na online platforme ( pri online výučbe)  počas jednej vyučovacej hodiny, t.j. 45 min od začiatku vyučovacej hodiny. Po uplynutí 45 min už lektor nie je povinný čakať. V prípade, že sa klient nedostaví, ale informuje Berlitz do 45 min, že sa na zbytok vyučovacej hodiny dostaví alebo pripojí, lektor počká klienta. Zmeškaná hodina je potom účtovaná rovnako, akoby bola odučená.
 10. Každý účastník absolvuje záverečný úrovňový test. Po jeho úspešnom absolvovaní získava Berlitz Certifikát, čo je medzinárodné osvedčenie o znalosti jazyka platné celosvetovo. Klient obdrží certifikát len  po úspešnom absolvovaní záverečného úrovňového testu a po úhrade  všetkých nákladov spojených s kurzom.
 11. Klient má právo na vyhotovenie finančného zúčtovania, iba na základe písomnej žiadosti, po ukončení zmluvy. Žiadosť je potrebné zaslať písomne na adresu finančnému manažérovi p.Ťaptíkovej Petre na petra@berlitzba.sk
 12. Nevyčerpané zaplatené vyučovacie hodiny možno na základe písomného oznámenia Poskytovateľovi previesť na tretiu osobu na základe platného a aktuálneho cenníka.
 13. Klient má právo ohlásiť akúkoľvek žiadosť, nespokojnosť či reklamáciu priamo na recepcii Poskytovateľa, alebo formou emailu na adrese denis@berlitzba.sk . Poskytovateľ bude Klienta o výsledku a s prípadným riešením, resp. s výsledkom prešetrenia podnetu informovať telefonicky alebo emailom.
 14. Klient súhlasí s prítomnosťou zástupcu školy alebo s prítomnosťou nahrávacieho zariadenia na ktorejkoľvek výučbe za účelom kontroly kvality výučby.
 15. Klient sa zaväzuje dodržiavať ticho v priestoroch školy počas výučby.
 16. Klient sa zaväzuje, že počas plynutia zmluvy ako i po dobu 6 mesiacov po ukončení výučby nebude lektorov, dodávateľov ani zamestnancov a pracovníkov Poskytovateľa kontaktovať s návrhom na spoluprácu tzv. odlakávanie mimo Poskytovateľa a neuzavrie žiadnu zmluvu ani ústnu dohodu ohľadom služieb súvisiacich s predmetom podnikania Poskytovateľa. V prípade porušenia je Klient povinný uhradiť Poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 2.000,- Eur za každé takéto porušenie. Za porušenie sa považuje aj samotný návrh a oslovovanie lektorov, dodávateľov, zamestnancov a pracovníkov. Rovnaký zmluvný záväzok je uzatvorený medzi Poskytovateľom a lektorom, zamestnancom a spolupracovníkom .
 17. Klient sa zaväzuje, že nebude voľne šíriť a poskytovať tretím stranám učebné materiály Poskytovateľa, alebo učebné materiály tretích strán, a tým porušovať autorské práva.
 1. Podmienky vyucby pre špeciálne online kurzy, aplikácia Cyber Teacher a  CT konverzačný skupinový kurz
 1. Termíny zahájenia a ukončenia kurzu sú definované v uvítacom emaily, ktorý Berlitz zasiela emailom s inštrukciami ku jazykovému kurzu.
 2. Poskytovateľ výrazne odporúča aby si klient odhlásenú výučbu ihneď preplánoval na náhradný termín cez platformu Cyber teacher, čím si klient zabezpečí plynulé pokračovanie v kurze v lehote platnosti kurzu j. 3-6 mesiacov od zahájenia kurzu, resp. registrácie Klienta do platformy Cyber Teacher..
 3. Termíny výučby je možné odhlásiť / presúvať na iný termín iba a výlučne cez platformu Cyber Teacher.
 1. Dni pracovného pokoja a sviatky

Počas dní pracovného pokoja a sviatkov výučba neprebieha.

V prípade záujmu Klienta  absolvovať jazykový kurz počas dní pracovného pokoja alebo sviatkov je toto možné po vzájomnej písomnej dohode ( emailom ) s Poskytovateľom.

 1. Ochrana osobných údajov

Klient berie na vedomie a  poskytuje súhlas so spracovaním osobných údajov (meno, priezvisko, bydlisko a dátum narodenia ) na účely vystavenia certifikátu, vyhotovenia zmluvy, faktúry a pod. a prehlasuje, že sa oboznámil s Informáciou o spracovaní osobných údajov v zmysle zákona č.18/ 2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.
Klient dáva súhlas na posielanie informácií ohľadom kurzov emailom. 

 1. Podmienky pre využitie Akciových produktov a Darčekových poukážok
 1. Zľava platí́ len pri zakúpení́ produktu resp. Jazykového kurzu do dátumu presne špecifikovanom pri jednotlivom akciovom produkte/ kurze alebo darčekovej poukážke.
 2. Zakúpený́ jazykový́ kurz alebo darčekovú poukážku je možné́ odobrať̌ najneskôr do dátumu presne špecifikovanom pri jednotlivom akciovom produkte / kurze.
 3. Akciové zľavy sa nedajú kombinovať̌ s inými zľavami alebo špeciálnymi cenovými podmienkami.
 4. Pri akciovej ponuke so splátkovým kalendárom je Záujemca povinný uhradiť jednotlivé splátky v dohodnutých termínoch podľa písomnej alebo elektronickej ponuky od Poskytovateľa. Pri nedodržaní splátkového kalendára môže Poskytovateľ pristúpiť k uplatneniu plných neakciových cien. Splátkový kalendár je možné využiť iba pri špeciálnych akciových produktoch, ktoré takto Poskytovateľ označí.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné od 05.12. 2023.