VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY BLUE ELEPHANT, S.R.O.
(BERLITZ FRANŠÍZOVÉ CENTRUM)

 

BlueElephant s.r.o. (Berlitz Franšízové centrum), IČO: 35 934107, DIČ:2022151175, IČ DPH: SK2022151175, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III., oddiel Sro, vložka č. 35928/B, sídlo: Rusovská cesta 46,48, 851 01 Bratislava (ďalej len „Poskytovateľ alebo Berlitz“) je poskytovateľom služieb v oblasti jazykového vzdelávania pre fyzické osoby a obchodné spoločnosti (ďalej len „Záujemcaalebo Klient“).

 1. Prihláška na jazykový kurz / Zmluvný vzťah

Zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Záujemcom vzniká

 1. vypísaním a odoslaním on-line objednávky na webovej stránke http://www.berlitzbratislava.sk/eshop 
 2. podpísaním Zmluvy priamo v sídle Poskytovateľa alebo odoslaním Zmluvy prostredníctvom emailu.

Záujemca je záväzne prihlásený splnením bodu a. alebo b.a vzniká mu nárok na účasť v jazykovom kurze, ktorého typ si zvolil.Maximálna platnosť kurzu je 12 mesiacov od úhrady, ak nie je dohodnuté inak.Ďalšie nároky ako napr. náhrada škody sú vylúčené.

 1. Platba

Záujemca sa zaväzuje uhradiť školné pred začatím výučby

 1. Prostredníctvom Eshop, si môže zvoliť nasledovné spôsoby
  • Platba online platobnou kartou alebo prevodom cez platobnú bránu
  • Priama platba na bankový účet Poskytovateľa, ktorý je vedený v Tatra banke

       Na číslo účtu: SK3311000000002623100779 / TATRSKBX

  • Poznámka platby: Meno a priezvisko (príp. obchodné meno) záujemcu
  • Variabilný symbol: Číslo objednávky
 1. V prípade, že zmluvný vzťah vznikol podľa bodu 1.b bude klientovi zaslaná faktúra v elektronickej forme.
 1. Storno podmienky:

Odstúpenie od zmluvy zo strany Záujemcu:

 1. Odstúpenie od zmluvy a zrušenie objednávkyje bez storno poplatku možné do 3 pracovných dní pred zahájením vybraného kurzu.V prípade, že Záujemca za vybraný kurz už zaplatil, bude mu vrátená  zaplatená suma, ponížená len o bankové poplatky.
 2. V prípade odstúpenia od zmluvy a zrušenia objednávky neskôr ako 3 pracovné dni pred začiatkom výučby a si Poskytovateľ účtuje storno poplatok vo výške 30,- Eur ak nebolo v zmluve dohodnuté inak.
 3. Termín zahájenia kurzu je stanovený a uvedený v uvítacom emaily, ktorý zasiela Berlitz s inštrukciami ku jazykovému kurzu.
 4. Žiadosť o zrušenie jazykového kurzu je potrebné zaslať písomne emailom finančnému manažérovi p. Ťaptíkovej Petre na adresu petra@berlitzba.sk
 5. Nevyčerpané zaplatené vyučovacie hodiny možno na základe písomného oznámenia Poskytovateľovi previesť na tretiu osobu na základe platného a aktuálneho cenníka.
 6. V prípade detského skupinového kurzu s dĺžkou trvania na celý školský rok od Septembrado Júna je možné kurz s platnosťou od 1.2., teda na druhý 2. školský polrok, zrušiť doručením písomnej výpovede najneskôr do 10.1. aktuálneho kalendárneho roka. Poskytovateľ si účtuje storno poplatok vo výške 10,- Eur. Žiadosť o zrušenie jazykového kurzu je potrebné zaslať písomne emailom finančnému manažérovi p. Ťaptíkovej Petre na adresu petra@berlitzba.sk

Odstúpenie od zmluvy zo strany Poskytovateľa:

g. Poskytovateľ si vyhradzuje právo odstúpiť bez akejkoľvek náhrady od zmluvy so Záujemcom, ktorý svojím konaním narušuje priebeh kurzu, ohrozuje majetok, zdravie účastníkov kurzu, lektorov, zamestnancov alebo samotného Poskytovateľa.

h. V prípade, že Záujemca v stanovenom termíne neuhradí platbu za vybraný kurz, Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy s okamžitou platnosťou a zároveň žiadať od klienta finančné vyrovnanie záväzku do 7 kalendárnych dní odo dňa odoslania výzvy klientovi emailom.

 1. Podmienky Individuálnej výučby:
  1. Individuálna výučba prebieha formou prezenčnej alebo online výučby.
  2. Každý klient dostane prístup do rozvrhovej aplikácie ZOOZAhttps://zooza.app/#a súhlasí s jej používaním.
  3. Termíny výučby je možné odhlásiť / presúvať na iný termín iba a výlučne cez rozvrhovú aplikáciu ZOOZA
  4. Odhlásenie výučby je možné vždy len pracovný deň vopred do 14 hod, cez rozvrhovú aplikáciu ZOOZA .
  5. Odhláška cez lektora ani iného Berlitz pracovníka nie je platná, keďže lektor ani Berlitz pracovnícinemajúprístup k rozvrhu.
  6. Hodiny odhlásené po tomto termíne sa budú považovať za riadne odučené a budú účtované
  7. V prípade, že si klient odhlási výučbu deň vopred, odporúča sa aby si odhlásenú výučbu nahradil ihneď v inom termíne alebo si túto výučbu preplánoval na koniec svojho kurzu a to priamo cez rozvrhovú aplikáciu ZOOZA, nakoľko Berlitz nevie garantovať fixný termín a fixného lektora z dôvodu, že termín alebo lektor môže byť obsadený iným kurzom.
  8. V prípade, že klient má technický problém s rozvrhovou aplikáciou , kontaktuje technickú podporu emailom na adrese schedule@berlitzba.sk
 1. Podmienky DUO skupinovej výučby:
  1. DUO výučby sa zúčastňujú maximálne dvaja klienti.
  2. Po vzájomnej dohode si klienti stanovia tzv. Kráľa Duo skupiny, ktorý má oprávnenie zrušiť / presúvať výučbu na iný termín iba a výlučne cez rozvrhovú aplikáciu ZOOZA
  3. Ak sa na výučbu nedostaví jeden z členov, vyučovacia hodina sa považuje za odučenú a je bežne zúčtovaná.
  4. Termíny výučby je možné odhlásiť / presúvať na iný termín iba a výlučne cez rozvrhovú aplikáciu ZOOZA
  5. Odhlásenie výučby je možné vždy len pracovný deň vopred do 14 hod, cez rozvrhovú aplikáciu ZOOZA .
  6. Odhláška cez lektora ani iného Berlitz pracovníka nie je platná, keďže lektor ani Berlitz pracovníci nemajú prístup k rozvrhu.
  7. Hodiny odhlásené po tomto termíne sa budú považovať za riadne odučené a budú účtované.
  8. V prípade, že si klient odhlási výučbu deň vopred, odporúčame aby si odhlásenú výučbu nahradil ihneď v inom termíne alebo si túto výučbu preplánoval na koniec svojho kurzu a to priamo cez rozvrhovú aplikáciu ZOOZA, nakoľko Berlitz nevie garantovať fixný termín a fixného lektora z dôvodu, že termín alebo lektor môže byť obsadený iným kurzom.
  9. V prípade, že klient má technický problém s rozvrhovou aplikáciou , kontaktuje technickú podporu emailom na adrese schedule@berlitzba.sk
 1. Podmienky skupinovej výučby platné pre prezenčnú aj online výučbu:
  1. Skupinu navštevujú minimálne 4 ale maximálne 6účastníci.Z pedagogických dôvodov môže byť študent preložený do inej skupiny. Berlitz je oprávnený zrušiť skupiny s menším počtom študentov, akým je minimálny počet študentov (4) v skupine,a to v prípade, ak sa vedeniu školy počas dvoch týždňov nepodarí doplniť chýbajúcich účastníkov do skupiny. V takomto prípade sa obmedzia platby len na odobraté vyučovacie hodiny alebo sa  zmení celkový plán počtu vyučovacích hodín.
  2. Termíny skupinovej výučby sú fixné a nie je možné ich presúvať alebo meniť.
  3. Pri skupinovej výučbe sa klient nemôže jednorázovo odhlásiť z výučby. To znamená, že nie je možné vyučovaciu hodinu nahradiť ani refundovať.
 1. Online výučba cez platformy:
  1. Online výučba prebieha cez dostupné komunikačné internetové aplikácie (Skype, Zoom, MS Teams, Viber, Messenger, Whatsapp) Preferovanou aplikáciou pri online výučbe je aplikácia Zoom. Klient je povinný poskytnúť Poskytovateľovi svoje užívateľské meno, ak to aplikácia vyžaduje. V prípade, že klient nemá k dispozícii žiadnu z vyššie spomínaných aplikácií, je povinný si ju nainštalovať po dohode s Poskytovateľom minimálne jeden deň pred začatím výučby.
 1. Práva a povinnosti Poskytovateľa pri prezenčnej aj online výučbe
  1. Poskytovateľ je povinný zabezpečiť náhradného lektora v prípade, ak je pridelený lektor práce neschopný, na dovolenke alebo z iných dôvodov nemôže odučiť vyučovaciu hodinu. Berlitz nie je povinný informovať klientov o zastupujúcom lektorovi v prípade, ak je ich lektor krátkodobo neprítomnýt.j. do 7 pracovných dní.
  2. Z pedagogických, ako aj iných personálnych dôvodov, môže byť v priebehu školského roka vymenený lektor. Berlitz o tejto zmene informuje klienta (osobne, telefonicky alebo e-mailom) najneskôr v deň výmeny lektora.
  3. Berlitz nenesie zodpovednosť za prípadné nekvalitné internetové pripojenie spôsobené poskytovateľom internetových služieb.
  4. Poskytovateľ nie je zodpovedný za veci, ktoré si klienti zabudnú v učebniach alebo v priestoroch školy.
  5. Poskytovateľ si vyhradzuje právo dočasne zmeniť výučbu z prezenčnej na online formu, a to z dôvodov obmedzení , ktoré vyplývajú z nariadenia vlády SR , napr.: pandemickásituácia alebo vis major situácii.
 1. Práva a povinnosti Záujemcu  / Klienta pri prezenčnej aj online výučbe
 1. Každý klient dostane prístup do rozvrhovej aplikácie ZOOZA https://zooza.app/# a súhlasí s jej používaním
 2. Klient si dohodne rozvrh iba a výlučne cez rozvrhovú aplikáciu ZOOZA .
 3. Z organizačných dôvodov nie je možné dohadovať a meniť plán výučby s lektorom ani s iným Berlitz pracovníkom, keďže lektor ani Berlitz pracovníci nemajú prístup k rozvrhu.
 4. Klient má právo na bezplatné odhlásenie výučby pracovný deň vopred do 14 hod, cez rozvrhovú aplikáciu ZOOZA
 5. Klient berie na vedomie, že rozvrhová aplikácia ZOOZA automaticky uzatvára rozvrh na nasledujúci deň , každý pracovný deň vopred o 14,00 hod.
 6. V prípade, že klient má technický problém s rozvrhovou aplikáciou , kontaktuje technickú podporu emailom na adrese schedule@berlitzba.sk
 7. Jedna vyučovacia hodina trvá v dĺžke podľa výberu klienta
  • 30 minút
  • 45 minút
  • 60 minút
  • 90 minút
  • V prípade, že výučba prebieha v priestoroch Poskytovateľa, môže byť dohodnutý minimálny odber 60 minút výučby. Klient súhlasí s prestávkou min v dĺžke 2 min medzi jednotlivými vyučovacími hodinami
 8. V prípade oneskorenia sa klienta na výučbu, lektor je povinný čakať v triede ( pri prezenčnej výučbe ) alebo pripojený na online platforme ( pri online výučbe) počas jednej vyučovacej hodiny, t.j. 45 min od začiatku vyučovacej hodiny. Po uplynutí 45 min už lektor nie je povinný čakať. V prípade, že sa klient nedostaví, ale informuje Berlitz do 45 min, že sa na zbytok vyučovacej hodiny dostaví alebo pripojí, lektor počká klienta. Zmeškaná hodina je potom účtovaná rovnako, akoby bola odučená.
 9. Každý účastník absolvuje záverečný úrovňový test. Po jeho úspešnom absolvovaní získava Berlitz Certifikát, čo je medzinárodné osvedčenie o znalosti jazyka platné celosvetovo. Klient obdrží certifikát len po úspešnom absolvovaní záverečného úrovňového testu a po úhrade  všetkých nákladov spojených s kurzom.
 10. Klient má právo na vyhotovenie finančného zúčtovania, iba na základe písomnej žiadosti, po ukončení zmluvy. Žiadosť je potrebné zaslať písomne na adresu finančnému manažérovi p.Ťaptíkovej Petre na petra@berlitzba.sk
 11. Nevyčerpané zaplatené vyučovacie hodiny možno na základe písomného oznámenia Poskytovateľovi previesť na tretiu osobu na základe platného a aktuálneho cenníka.
 12. Klient má právo ohlásiť akúkoľvek žiadosť, nespokojnosť či reklamáciu priamo na recepcii Poskytovateľa, alebo formou emailuna adrese denis@berlitzba.sk. Poskytovateľ bude Klienta o výsledku a s prípadným riešením, resp. s výsledkom prešetrenia podnetu informovať telefonicky alebo emailom.
 13. Klient súhlasí s prítomnosťou zástupcu školy alebo s prítomnosťou nahrávacieho zariadenia na ktorejkoľvek výučbe za účelom kontroly kvality výučby.
 14. Klient sa zaväzuje dodržiavať ticho v priestoroch školy počas výučby.
 15. Klient sa zaväzuje, že počas plynutia zmluvy ako i po dobu 6 mesiacov po ukončení výučby nebude lektorov, dodávateľov ani zamestnancov a pracovníkov Poskytovateľa kontaktovať s návrhom na spoluprácu tzv. odlakávaniemimo Poskytovateľa a neuzavrie žiadnu zmluvu ani ústnu dohodu ohľadom služieb súvisiacich s predmetom podnikania Poskytovateľa. V prípade porušenia je Klient povinný uhradiť Poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 2.000,- Eur za každé takéto porušenie. Za porušenie sa považuje aj samotný návrh a oslovovanie lektorov, dodávateľov, zamestnancov a pracovníkov.
 16. Klient sa zaväzuje, že nebude voľne šíriť a poskytovať tretím stranám učebné materiály Poskytovateľa, alebo učebné materiály tretích strán, a tým porušovať autorské práva.
 1. Dni pracovného pokoja a sviatky
  1. Počas dní pracovného pokoja a sviatkov výučba neprebieha.
  2. V prípade záujmu Klienta absolvovať jazykový kurz počas dní pracovného pokoja alebo sviatkov je toto možné po vzájomnej písomnej dohode ( emailom ) s Poskytovateľom.
 1. Ochrana osobných údajov
  1. Klient berie na vedomie a poskytuje súhlas so spracovaním osobných údajov (meno, priezvisko, bydlisko a dátum narodenia ) na účely vystavenia certifikátu, vyhotovenia zmluvy, faktúry a pod. a prehlasuje, že sa oboznámil s Informáciou o spracovaní osobných údajov v zmysle zákona č.18/ 2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.
  2. Klient dáva súhlas na posielanie informácií ohľadom kurzov emailom.
 1. Podmienky pre využitie Akciových produktov:
  1. Zľavaplatí́ len pri zakúpení́ produktu resp. Jazykového kurzu do dátumu presne špecifikovanom pri jednotlivom akciovom produkte / kurze.
  2. Zakúpený́ jazykový́ kurz je možné́ odobraťnajneskôr do dátumu presne špecifikovanom pri jednotlivom akciovom produkte / kurze.
  3. Po termíne uvedenom v bode b. nie je možné́ z organizačných a kapacitnýchdôvodovzabezpečiť̌ plán rozvrhu.
  4. Akciové zľavy sa nedajúkombinovať̌ s inýmizľavami alebo špeciálnymicenovými podmienkami.
  5. Pri akciovej ponuke so splátkovým kalendárom je Záujemca povinný uhradiť jednotlivé splátky v dohodnutých termínoch podľa písomnej alebo elektronickej ponuky od Poskytovateľa. Pri nedodržaní splátkového kalendára môže Poskytovateľ pristúpiť k uplatneniu plných neakciových cien. Splátkový kalendár je možné využiť iba pri špeciálnych akciových produktoch, ktoré takto Poskytovateľ označí.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné od 25.8.2023.