VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY BLUE ELEPHANT, S.R.O.
(BERLITZ FRANŠÍZOVÉ CENTRUM)

Blue Elephant s.r.o. (Berlitz Franšízové centrum), IČO: 35 934107, DIČ:2022151175, IČ DPH: SK2022151175, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka č. 35928/B, sídlo: Rusovská cesta 46,48, 851 01 Bratislava (ďalej len „Poskytovateľ“) je poskytovateľom služieb v oblasti jazykového vzdelávania pre fyzické osoby a obchodné spoločnosti (ďalej len „Záujemca“).

1. Prihláška na jazykový kurz / Zmluvný vzťah
Zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Záujemcom vzniká
• vypísaním a odoslaním on-line registračnej prihlášky na webovej stránke http://www.berlitzbratislava.sk
• podpísaním Zmluvy priamo v sídle Poskytovateľa, odoslaním Zmluvy prostredníctvom emailu.

Záujemca je záväzne prihlásený splnením bodu a. alebo b. a vzniká mu nárok na účasť v jazykovom kurze, ktorého typ si zvolil. Maximálna platnosť kurzu je 12 mesiacov od úhrady, ak nie je dohodnuté inak. Ďalšie nároky ako napr. náhrada škody sú vylúčené.

2. Platba
• Záujemca sa zaväzuje uhradiť školné pred začatím výučby prostredníctvom Eshopu, použitím platobnej karty alebo prevodom na účet Poskytovateľa, ktorý je vedený v Tatra banke.
• Číslo účtu: SK3311000000002623100779 / TATRSKBX
• Poznámka platby: Meno a priezvisko (príp. obchodné meno) záujemcu
• Variabilný symbol: Číslo faktúry /Číslo zmluvy/ Číslo prihlášky.
• Klient má právo na vyhotovenie finančného zúčtovania, iba na základe písomnej žiadosti, po ukončení zmluvy. Žiadosť je potrebné zaslať písomne na adresu taptikova@berlitzbratislava.sk

3. Storno podmienky:
Odstúpenie od zmluvy zo strany Záujemcu:
• Odstúpenie od zmluvy (zrušenie registračnej prihlášky) je bez storno poplatku možné do 8 kalendárnych dní pred zahájením vybraného kurzu. V prípade, že Záujemca za vybraný kurz už zaplatil, bude mu vrátená plná zaplatená suma.
• V prípade odstúpenia od zmluvy (zrušenia registračnej prihlášky) neskôr ako 7 kalendárnych dní pred začiatkom výučby alebo zrušenie jazykového kurzu skôr, ako sa zmluvne zaviazal počtom vyučovacích hodín, si Poskytovateľ účtuje storno poplatok vo výške jednomesačného školného, avšak najmenej 150 euro. Žiadosť o zrušenie kurzu je potrebné zaslať písomne emailom finančnému manažérovi na taptikova@berlitzbratislava.sk.
• Nevyčerpané zaplatené vyučovacie hodiny možno na základe písomného oznámenia Poskytovateľovi previesť na tretiu osobu na základe platného a aktuálneho cenníka.
• V prípade detského skupinového kurzu s dĺžkou trvania na celý školský rok (September až Jún ) je možné kurz s platnosťou od 1.2. zrušiť bez storno poplatku doručením písomnej výpovede najneskôr do 6.1. aktuálneho kalendárneho roka.
Odstúpenie od zmluvy zo strany Poskytovateľa:
• Poskytovateľ si vyhradzuje právo odstúpiť bez akejkoľvek náhrady od zmluvy so Záujemcom, ktorý svojím konaním narušuje priebeh kurzu, ohrozuje majetok, zdravie účastníkov kurzu, lektorov, zamestnancov alebo samotného Poskytovateľa.
• V prípade, že Záujemca v stanovenom termíne neuhradí platbu za vybraný kurz, Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy s okamžitou platnosťou a zároveň vystaví Záujemcovi finančné vyúčtovanie.

4. Podmienky Individuálnej výučby:
• Individuálna výučba prebieha formou živej alebo online výučby, systémom klient – lektor.
• Termíny výučby je možné rušiť / presúvať IBA a výlučne cez rozvrhovú aplikáciu, viď bod 8, písmeno a.

5. Podmienky DUO skupinovej výučby:
• DUO výučby sa zúčastňujú dvaja klienti.
• Klient môže zrušiť / presúvať výučbu len po vzájomnej dohode obidvoch členov skupinky. Ak sa na výučbu nedostaví jeden z členov, vyučovacia hodina sa považuje za odučenú a je bežne zúčtovaná.
• Termíny výučby je možné rušiť / presúvať IBA a výlučne cez koordinátora rozvrhu – viď bod 8, písmeno a.

6. Podmienky skupinovej výučby:
• Skupinu navštevujú minimálne 3 a maximálne 6 účastníci. Z pedagogických dôvodov môže byť študent preložený do inej skupiny. Vedenie školy je oprávnené zrušiť skupiny s menším počtom študentov, akým je minimálny počet študentov (3) v skupine, a to v prípade, ak sa vedeniu školy počas dvoch týždňov nepodarí doplniť chýbajúcich účastníkov do skupiny. V takomto prípade sa obmedzia platby len na odobraté vyučovacie hodiny alebo sa zmení celkový plán počtu vyučovacích hodín.
• Termíny skupinovej výučby sú fixné a nie je možné ich presúvať alebo meniť.
• Pri skupinovej výučbe sa klient nemôže jednorazovo odhlásiť z výučby. To znamená, že nie je možné vyučovaciu hodinu nahradiť ani refundovať.

7. Podmienky online výučby:
• Online výučba prebieha cez dostupné komunikačné internetové aplikácie (Skype, Zoom, MS Teams, Viber, Messenger, Whatsapp) Preferovanou aplikáciou pri online výučbe je aplikácia Zoom. Klient je povinný poskytnúť Poskytovateľovi svoje užívateľské meno, ak to aplikácia vyžaduje. V prípade, že klient nemá k dispozícii žiadnu z vyššie spomínaných aplikácií, je povinný si ju nainštalovať po dohode s Poskytovateľom minimálne jeden deň pred začatím výučby.
• Online výučba môže byť skupinová, duo alebo individuálna. Podmienky skupinovej alebo individuálnej online výučby sú rovnaké ako v bodoch 4., 5. a 6.

8. Práva a povinnosti Poskytovateľa
• Poskytovateľ je povinný zabezpečiť náhradného lektora v prípade, ak je pridelený lektor práce neschopný, na dovolenke alebo z iných dôvodov nemôže odučiť vyučovaciu hodinu. Berlitz nie je povinný informovať klientov o zastupujúcom lektorovi v prípade, ak je ich lektor krátkodobo neprítomný.
• Z pedagogických, ako aj iných personálnych dôvodov, môže byť v priebehu školského roka vymenený lektor. Berlitz o tejto zmene informuje klienta (osobne, telefonicky alebo e-mailom) najneskôr v deň výmeny lektora.
• Poskytovateľ nie je zodpovedný za veci, ktoré si klienti zabudnú v učebniach alebo v priestoroch školy.

9. Práva a povinnosti Záujemcu
• Klient si dohodne rozvrh iba výlučne cez rozvrhovú aplikáciu alebo koordinátora rozvrhu.  Z organizačných dôvodov nie je možné dohadovať a meniť plán výučby s lektorom.
• Jedna vyučovacia hodina trvá 45 ( štyridsaťpäť) minút, vrátane 5 minútovej prestávky. Minimálny odber výučby sú 2 vyučovacie hodiny nasledujúce po sebe j. 90 minút. V prípade, že výučba prebieha v priestoroch Poskytovateľa, môže byť dohodnutý minimálny odber 60 minút výučby.
• Objednanie alebo zrušenie individuálnej alebo DUO výučby je možné najneskôr do 14,00 hod predchádzajúceho pracovného dňa (na pondelok najneskôr do 14,00 hod v piatok). Dohodnuté vyučovacie hodiny zrušené po tomto termíne, je klient povinný uhradiť, taktiež sú spoplatnené hodiny dohodnuté alebo zrušené mimo koordinátora rozvrhu.
• V prípade oneskorenia sa klienta na výučbu, lektor je povinný čakať v triede počas jednej vyučovacej hodiny, t.j. 45 min od začiatku vyučovacej hodiny. Po uplynutí 45 min už lektor nie je povinný čakať. V prípade, že sa klient nedostaví, ale informuje Berlitz do 45 min, že sa na zbytok vyučovacej hodiny dostaví, lektor počká klienta v mieste výučby. Zmeškaná hodina je potom účtovaná rovnako, akoby bola odučená.
• Každý účastník absolvuje záverečný úrovňový test. Po jeho úspešnom absolvovaní získava Berlitz Certifikát, čo je medzinárodné osvedčenie o znalosti jazyka platné celosvetovo. Klient obdrží certifikát len po absolvovaní záverečného úrovňového testu a po úhrade všetkých nákladov spojených s kurzom.
• Záujemca má právo ohlásiť akúkoľvek žiadosť, nespokojnosť či sťažnosť priamo na recepcii, alebo formou emailu u Poskytovateľa a to prostredníctvo formulára „ARF“, kde žiadosť / podnet bude zaznamenaný. Poskytovateľ bude Záujemcu o výsledku a s prípadným riešením, resp. s výsledkom prešetrenia podnetu informovať.
• Záujemca sa zaväzuje, že počas plynutia zmluvy ako i po dobu 6 mesiacov po ukončení výučby nebude lektorov, dodávateľov ani zamestnancov Poskytovateľa kontaktovať s návrhom na spoluprácu mimo Poskytovateľa a neuzavrie žiadnu zmluvu ani ústnu dohodu ohľadom služieb súvisiacich s predmetom podnikania Poskytovateľa. V prípade porušenia je Záujemca povinný uhradiť Poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 2.000,- Eur za každé takéto porušenie.
• Klient súhlasí s prítomnosťou zástupcu školy alebo s prítomnosťou nahrávacieho zariadenia na ktorejkoľvek výučbe za účelom kontroly kvality výučby.
• Klient sa zaväzuje dodržiavať ticho v priestoroch školy počas výučby vzhľadom na prebiehajúci vzdelávací proces.
• Záujemca sa zaväzuje, že nebude voľne šíriť a poskytovať tretím stranám učebné materiály Poskytovateľa, alebo učebné materiály tretích strán, a tým porušovať autorské práva.

10. Dni pracovného pokoja a sviatky
• Počas dní pracovného pokoja a sviatkov výučba neprebieha.
• V prípade záujmu Záujemcu absolvovať jazykový kurz počas dní pracovného pokoja alebo sviatkov je toto možné po vzájomnej dohode s Poskytovateľom.

11. Ochrana osobných údajov
• Klient svojím podpisom poskytuje súhlas so spracovaním osobných údajov (meno, priezvisko, bydlisko a dátum narodenia ) na účely vystavenia certifikátu, vyhotovenia zmluvy, faktúry a pod. a prehlasuje, že sa oboznámil s Informáciou o spracovaní osobných údajov v zmysle zákona č.18/ 2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.
• Klient svojím podpisom dáva súhlas na posielanie informácií ohľadom kurzov emailom.

12. Podmienky pre využitie Akciových produktov:
• Zľava platí len pri zakúpení produktu resp. Jazykového kurzu do dátumu presne špecifikovanom pri jednotlivom akciovom produkte / kurze.
• Zakúpený jazykový kurz je možné odobrať najneskôr do dátumu presne špecifikovanom pri jednotlivom akciovom produkte / kurze.
• Po termíne uvedenom v bode b. nie je možné z organizačných a kapacitných dôvodov zabezpečiť plán rozvrhu.
• Akciové zľavy sa nedajú kombinovať s inými zľavami alebo špeciálnymi cenovými podmienkami.
• Pri akciovej ponuke so splátkovým kalendárom je Záujemca povinný uhradiť jednotlivé splátky v dohodnutých termínoch podľa písomnej alebo elektronickej ponuky od Poskytovateľa. Pri nedodržaní splátkového kalendára môže Poskytovateľ pristúpiť k uplatneniu plných neakciových cien. Splátkový kalendár je možné využiť iba pri špeciálnych akciových produktoch, ktoré takto Poskytovateľ označí.
Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné od 1. marca 2020.

VŠEOBECNÉ PLATNÉ PODMIENKY DENNÝ JAZYKOVÝ TÁBOR

1. Rodič vyplní online prihlášku. Po vyplnení sa prihláška stáva záväzná. Pri storne treba postupovať podľa bodu č. 13.

2. Rodič je tiež povinný vyplniť dotazník o zdravotnom stave a alergiách a vyhlásenie o bez infekčnosti, ktorého súčasťou je aj priložená kópia zdravotného preukazu poistenca – účastníka Denného jazykového tábora.

3. Rodič potvrdzuje, že účastník navštevujúci Denný jazykový tábor je vo výbornom zdravotnom stave. V prípade, ak prihlásený účastník ochorie, rodič oznámi písomne alebo telefonicky neúčasť účastníka v dennom jazykovom tábore a ponechá ho v domácej liečbe a postupuje podľa bodu č.13.

4. Rodič je povinný bezodkladne nahlásiť v prípade nariadenia karantény alebo pozitívneho testovania na ochorenie Covid- 19 túto informáciu Berlitz kontaktnej osobe.

5. Každý pondelok ráno medzi 8:30 a 9:00 hod. sa realizuje registrácia účastníka na mieste denného jazykového tábora. Registrácia ako aj celotýždňový denný tábor bude prebiehať na adrese (Klokočová, 851 01 Petržalka). Príchod detí a tínedžerov do miesta jazykového tábora sa uskutoční denne počas trvania tábora medzi 8:30 a 9:00 hod. Berlitz vzdelávacia spoločnosť nezodpovedá za dieťa ak ho rodič prinesie skôr ako o 8:30 hod.

6. Každodenné vyučovanie cudzieho jazyka pozostáva zo 4 vyučovacích hodín (1 VH = 45 min) . Denný jazykový tábor pre deti a tínedžerov je v čase medzi 8:30 – 16:30 hod. aj s obedňajšou prestávkou v čase medzi 12:30 – 13:30 hod a poobedňajším programom do 16.30hod.

7. Učitelia v dennom jazykovom tábore rozdelia účastníkov do jednotlivých skupín (max do 10 študentov) podľa jazykových znalostí a veku. Základné približné rozdelenie vekových kategórií: 7-11 rokov a 12-16 rokov.

8. Účastník si do denného jazykového tábora každý deň prinesie: písacie potreby primerané veku: pero/farebné ceruzky, zošit/blok, jogamatka + fľašu na vodu. Odporúčame pre deti pohodlné oblečenie a športovú obuv. Strava zahŕňa desiatu, obed a olovrant + pitný režim počas celého dňa.

9. Odchod domov detí a tínedžerov je v čase o 16:30 hod z miesta konania denného jazykového tábora. Po 16:30 hod. Berlitz vzdelávacia spoločnosť nezodpovedá za dieťa.

10. Forma úhrady online:
platba kartou (Mastercard a Visa)
platba prevodom (na účet Tatra Banky)
internet banking (Tatra Pay, Sporo Pay, e-platby Unicredit, VÚB,
Poštová banka, ČSOB…)

11. V prípade choroby alebo iných závažných dôvodov neúčasti v Berlitz dennom jazykovom tábore je možné v jeho priebehu trvania prehlásiť účastníka na iný termín (celý týždeň).
Ak však rodič nemá možnosť účastníka prehlásiť na iný termín, je potrebné postupovať podľa storno podmienok uvedených v bode č. 13.

12. Prihlášku do denného jazykového tábora je možné stornovať najneskôr 14 kalendárnych dní pred jej oficiálnym začiatkom so storno poplatkom vo výške 35,- EUR. V prípade storna v termíne menej ako 14 kalendárnych dní pred začatím letnej školy je storno poplatok vo výške 65,- EUR alebo klient môže využiť kredit zo zakúpeného produktu ( denný jazykový tábor) na iný typ vzdelávania alebo preniesť na ďalšiu osobu/študenta, avšak najneskôr do 31.12.2022 aj vyčerpať . Stornovanie zmluvy je potrebné urobiť písomne na emailovú adresu taptikova@berlitzbratislava.sk. Stornovanie zmluvy sa stáva platným dňom doručenia písomnej výpovede na uvedenú emailovú adresu.
Storno poplatok bude odpočítaný zo zostatku nevyčerpanej hodnoty denného jazykového tábora.

13. COVID garancia – v prípade, že dieťa/rodič je v karanténe alebo bol pozitívne testovaný v čase konania denného jazykového tábora, nevzťahujú sa na neho storno podmienky a kredit zo zakúpeného produktu ( denný jazykový tábor) môže využiť na iný typ vzdelávania alebo preniesť na ďalšiu osobu/študenta, avšak najneskôr do 31.12.2022 aj vyčerpať alebo požiadať o vrátenie sumy, zaslaním žiadosti na emailovú adresu taptikova@berlitzbratislava.sk spolu s potvrdením o pozitívnom testovaní na COVID-19.

14. Záväznou prihláškou a zaplatením rodič súhlasí s tým, že v prípade, že jeho dieťa hrubo poruší podmienky výučby – konzumácia nevhodných nápojov pre deti ako napr. pitie energetických nápojov, nerešpektovanie lektorov, ubližovanie iným deťom, má lektor možnosť takéto dieťa vyradiť z denného jazykového tábora a poslať domov na vlastné náklady rodiča dieťaťa a bez nároku na náhradu škody a vrátenia školného.

15. Záväznou prihláškou a zaplatením rodič súhlasí so spracovaním a následným použitím osobných údajov spoločnosťou Blue Elephant, s.r.o. pre interné účely súvisiace s organizáciou denného jazykového tábora.

16. Záväznou prihláškou a zaplatením rodič súhlasí so zverejňovaním fotografií svojho dieťaťa na webovej a facebookovej stránke Berlitz za účelom propagácie činnosti školy.

17. Rodič čestne prehlasuje, že údaje vyplnené v záväznej prihláške a v zdravotnom dotazníku sú úplné a pravdivé.

18. Rodič svojím podpisom súhlasí so spracovaním osobných údajov, ktoré poskytol podľa Zákonna č. 18/2018 Z.z o ochrane osobných údajov v platnom znení.

Kontaktná osoba: Johana Hermannová , +421 904 845 374, hermannova@berlitzbratislava.sk

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné od 1. júna 2021.